Zgromadzenie obligatariuszy

Zostaw opinię

W sejmie trwają prace nad nowym projektem ustawy o obligacjach, którego istotą będzie między innymi wprowadzenie do polskiego systemu prawa instytucji Zgromadzenia Obligatariuszy (ZO), jako reprezentacji ogółu uprawnionych z obligacji danej serii wobec emitenta. Ustawa najprawdopodobniej wejdzie w życie od 1 stycznia 2015 roku. W niniejszym artykule przedstawimy pokrótce czym jest instytucja Zgromadzenia Obligatariuszy oraz jak aktualnie w praktyce wygląda jej ustanowienie.

W świetle dzisiejszego prawa ustanowienie instytucji ZO jest możliwe tylko wtedy, gdy została przewidziana w warunkach emisji obligacji. Oznacza to, że decyzję o ustanowieniu Zgromadzenia przy danej emisji obligacji podejmuje emitent. Zapisy w warunkach emisji powinny przewidywać okoliczności, kiedy ZO posiada kompetencje do podejmowania decyzji oraz zmiany lub odwołania regulaminu Zgromadzenia, który jest częścią Dokumentu Informacyjnego tudzież Noty Informacyjnej.

podobny artykuł:  Jak wyrejestrować samochód? Kiedy i w jakich sytuacjach należy to zrobić?

Zgromadzenie obligatariuszy może być zwołane przez emitenta, obligatariuszy lub inny podmiot wskazany w regulaminie. Emitent aby zwołać zgromadzenie obligatariuszy jest zobowiązany w okresie 21 dni przed terminem zgromadzenia opublikować komunikat w systemie EBI oraz zamieścić taką informację na swojej stronie internetowej.  Kiedy ZO jest zwoływane przez obligatariusza jest on zobowiązany poinformować emitenta oraz pozostałych, uprawnionych do udziału obligatariuszy poprzez ogłoszenie w ogólnodostępnych środkach masowego przekazu. W informacji należy podać datę, godzinę, miejsce oraz cel zwoływanego zgromadzenia.

W zgromadzeniu można głosować osobiście lub przez pełnomocnika, podobnie jak w przypadku innych zgromadzeń przeprowadzanych spółkach – o ile zapisy regulaminu nie stanowią inaczej. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki lub oddanie głosu na kartach do głosowania, ewentualnie poprzez inne przewidziane w regulaminie urządzenia techniczne. Ze zgromadzenia sporządzany jest protokół posiedzenia zawierający treść podjętych uchwal oraz liczbę oddanych głosów. Protokół zostaje podpisany przez przewodniczącego zgromadzenia oraz dołącza się do niego listę obecności i pełnomocnictwa. Podjęte na zgromadzeniu uchwały wiążą wszystkich obligatariuszy niezależnie od ich obecności.

podobny artykuł:  Rentowność obligacji skarbowych

Ustawa przygotowywana przez ustawodawcę w większości pokrywa się z aktualnymi praktykami rynkowymi i stanowi uzupełnienie luki prawnej oraz odpowiedź na oczekiwania rynku. Ustawa jest tworzona w oparciu o konsultacje z instytucjami rynku kapitałowego, co ma zapewnić jej bezpieczeństwo zarówno z uwagi na interes inwestorów jak również emitentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *