Temat: obligacje korporacyjne

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Popularne produkty finansowe: pożyczki, kredyty, obligacje. Co warto wiedzieć, jak wybierać?

Popularne produkty finansowe: pożyczki, kredyty, obligacje. Co warto wiedzieć, jak wybierać?

Obligacje korporacyjne Dwa poprzednie produkty są rozwiązaniem w sytuacji, gdy brak ci pieniędzy na określone wydatki. A co zrobić, gdy masz oszczędności, które chciałbyś pomnożyć? Możesz je zainwestować, np. w obligacje korporacyjne….Pożyczki Kredyty Obligacje korporacyjne Lokaty Konta oszczędnościowe Pożyczki Pożyczki to produkty finansowe, które mogą być udzielane zarówno przed banki, jak i inne instytucje pozabankowe, a nawet osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

W związku z spadkiem oprocentowania depozytów, TFI przenoszą swoje aktywa do funduszy inwestycyjnych, w tym m.in. do funduszy obligacji korporacyjnych….Ze strony inwestorów spadek stóp procentowych miał pozytywny wpływ, ponieważ wzrósł popyt na obligacje korporacyjne, które w obecnej sytuacji rynkowej oferują wyższe oprocentowanie niż lokaty.

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Więcej na ten temat można przeczytać w serwisie Best Capital pod adresem: http://bestcapital.pl/wysokosc-stop-procentowych-a-obligacjekorporacyjne/. Podsumowując, w przypadku obligacji ze zmiennym oprocentowaniem, wysokość stopy WIBOR wpływa na rentowność papierów….Jeszcze kilka lat temu przeciętne oprocentowanie obligacji korporacyjnych spółek o średnim poziomie ryzyka inwestycji kształtowało się na poziomie 8-10%. Dziś trudno o takie oprocentowanie wśród potencjalnie ciekawych spółek.

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

Obligacje dzieli się na trzy typy: obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów, obligacje komunalne (inaczej zwane obligacjami municypalnymi) emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz obligacje korporacyjne emitowane przez…Obligacje korporacyjne to bardzo interesująca forma inwestycji, ponieważ charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka (aczkolwiek nie jest to regułą). Warto jest jednak wiedzieć jakie są inne możliwości inwestowania w papiery wartościowe, aby urozmaicić swój portfel inwestycyjny.

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne krok po kroku

Obligacje korporacyjne krok po kroku

Wprowadzanie obligacje korporacyjnych do obrotu na giełdę przebiega w trzech głównych etapach, które zostaną omówione poniżej (dotyczyć one będą oferty publicznej)….Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające ponadto osobowość prawną, a także przez spółki komandytowo-akcyjne.

Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

W niniejszym artykule przedstawimy szczególny rodzaj obligacji korporacyjnych –  obligacje dyskontowe (tzw. obligacje zerokuponowe). Obligacje to instrumenty dłużne, przy pomocy których przedsiębiorstwo (Emitent) zaciąga dług u nabywcy obligacji (Obligatariusza)….Dzieląc obligacje ze względu na to, kto jest ich emitentem wyróżniamy m.in. obligacje skarbowe, korporacyjne czy komunalne. Innym kryterium podziału obligacji, nawiązującym do tematu przewodniego niniejszego artykułu jest sposób wypłacania odsetek z obligacji.

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Główną funkcją BondSpot jest prowadzenie notowań papierów wartościowych (obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz akcji mniejszych spółek).

Obligacje banków spółdzielczych

Obligacje banków spółdzielczych

Warunki emisji organizowanych przez banki spółdzielcze można określić jako pośrednie pomiędzy lokatami bankowymi, a wyżej oprocentowanymi obligacjami korporacyjnymi….Przeciętne oprocentowanie obligacji spółdzielczych wynosi około 6%, a więc wyższe niż można oczekiwać na lokatach czy obligacjach skarbowych, jednocześnie oferując stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji (potwierdziły to liczne analizy po okresie załamania na rynku bankowym

by in / Obligacje
1oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne często dopuszczane są do obrotu na jednym z tych rynków, dlatego warto byłoby przybliżyć tą tematykę. Mianem rynku giełdowego określamy miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych (np. akcji czy obligacji).

Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

Rynek wtórny to rynek, na którym transakcje kupna-sprzedaży zawierane są pomiędzy samymi inwestorami bez udziału emitenta. Jeżeli nabywca obligacji na rynku pierwotnym w razie nagłej potrzeby posiadania