Temat: obligacje i ich rodzaje

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Może być związane z brakiem wypłaty odsetek od obligacji lub z niedokonaniem wykupu obligacji w terminie. Aby minimalizować ten rodzaj ryzyka inwestor powinien każdorazowo przed zakupem danych obligacji dokonać analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta. obligacje korporacyjne w , , , , , ,