Temat: obligacje a akcje

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne czy akcje?

W trakcie hossy, czyli długotrwałego wzrostu kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów, które są notowane na giełdzie, inwestycja w akcje przynosi w większości przypadków wyższą stopę zwrotu niż w obligacje korporacyjne….Ponadto, akcje przedsiębiorstw, które znajdują się w bardzo dobrej sytuacji finansowej mogą notować wzrosty na poziomie, których obligacje nigdy nie osiągną. Aczkolwiek należy zwrócić uwagę na fakt, że w okresie bessy to obligacje będą bardziej atrakcyjną formą dla inwestorów. obligacje korporacyjne w ,

Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

Główną różnicę pomiędzy akcjami, a obligacjami stanowi fakt, iż nabywca obligacji nie staje się właścicielem danego przedsiębiorstwa, a jedynie nabywa prawo do otrzymywania odsetek (kuponów) od pożyczonego kapitału….Obligacje to instrumenty dłużne, przy pomocy których przedsiębiorstwo (Emitent) zaciąga dług u nabywcy obligacji (Obligatariusza). obligacje korporacyjne w

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

.: inwestycje w obligacje skarbowe, lokaty, obligacje korporacyjne czy akcje spółek….W kwestii ryzyka dotyczącego zmiany ceny obligacji należy zaznaczyć, że wahania cen na rynku instrumentów dłużnych są znacznie mniejsze niż np. w przypadku akcji spółek. Często zmiany cen obligacji wynoszą zaledwie ok. 3-5% w przeciągu kilku lat. obligacje korporacyjne w

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Główną funkcją BondSpot jest prowadzenie notowań papierów wartościowych (obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz akcji mniejszych spółek). obligacje korporacyjne w