Temat: emitent obligacji

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Władze spółki podejmując decyzję o przeprowadzeniu emisji obligacji powinny być świadome, że będą zobowiązane udzielić potencjalnym inwestorom pewnych informacji na temat spółki oraz jej sytuacji finansowej obligacje korporacyjne w

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu ze strony emitenta dokonujemy wpłaty na obligacje na wskazany przez niego rachunek i oczekujemy na przydział obligacji….Natomiast w przypadku kiedy emitent przeprowadza prywatną ofertę obligacji dokument jest kierowany wyłącznie do wybranych, imiennie wskazanych inwestorów. obligacje korporacyjne w

Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

Obligacje to instrumenty dłużne, przy pomocy których przedsiębiorstwo (Emitent) zaciąga dług u nabywcy obligacji (Obligatariusza)….Wyłączny zysk z tych instrumentów stanowi zatem różnica pomiędzy ceną emisyjną, a ceną wykupu obligacji przez Emitenta. Ponieważ obligacje dyskontowe nie posiadają kuponu, dlatego ich nabywcy nie ponoszą ryzyka reinwestowania odsetek. obligacje korporacyjne w

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

Emitenci Emitentem obligacji może być spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialności, a inwestorem praktycznie każdy. obligacje korporacyjne w

Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

W głównej mierze cena zależy od wartości nominalnej oraz wysokości gwarantowanych odsetek, jednak jej wahania mogą być większe bądź mniejsze w zależności od popytu/podaży na obligacje danego emitenta, a także od nastrojów giełdowych czy sytuacji gospodarczej….Rynek wtórny to rynek, na którym transakcje kupna-sprzedaży zawierane są pomiędzy samymi inwestorami bez udziału emitenta. obligacje korporacyjne w

Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

Polski rynek obligacji cały czas stopniowo się rozwija, jednak daje się zauważyć znaczące zwiększenie ilości emitentów obligacji w ostatnich latach. Jest to pozytywny sygnał rynkowy, bo jak wiadomo – zwiększenie konkurencji wpływa na rynek pozytywnie. obligacje korporacyjne w

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

Oprocentowanie obligacji ustala emitent i może być stałe lub zmienne….Bank może także wypowiedzieć umowę i zażądać natychmiastowej spłaty, natomiast w przypadku obligacji jest to możliwe, gdy emitent określił takie prawo w warunkach emisji. obligacje korporacyjne w

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Podsumowując, spadek poziomu stóp procentowych miał pozytywny oddźwięk na rynku obligacji, zarówno dla emitentów jak i inwestorów….Ze strony emitentów, ponieważ oprocentowanie obligacji, które zostało ustalone w oparciu o WIBOR spadło, tym samym mogą wypłacać inwestorom niższe kwoty odsetek – co może zachęcać ich do kolejnych emisji. obligacje korporacyjne w

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Poziom oprocentowania obligacji oferowany przez emitentów jest uzależniony m.in. od bieżącej koniunktury gospodarczej….Pewnego rodzaju narzędziem, które pozwala na dostosowywanie wysokości oprocentowania papierów do warunków rynkowych w okresie zapadalności obligacji jest stosowanie przez emitenta tzw. zmiennego oprocentowania obligacji.

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

Emisja obligacji przedsiębiorstwa czy kredyt bankowy?

W przypadku skorzystania z usług doświadczonej firmy organizującej emisje obligacji, udział zarządu emitenta może zostać ograniczony w zależności od potrzeb….W tym zakresie podstawą jest zasięgnięcie informacji z rynku oraz porównanie warunków oferowanych przez innych, podobnych emitentów.