Temat: emitent obligacji

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Jakie dane o spółce powinien przekazać emitent obligacji?

Władze spółki podejmując decyzję o przeprowadzeniu emisji obligacji powinny być świadome, że będą zobowiązane udzielić potencjalnym inwestorom pewnych informacji na temat spółki oraz jej sytuacji finansowej obligacje korporacyjne w

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Po otrzymaniu potwierdzenia zapisu ze strony emitenta dokonujemy wpłaty na obligacje na wskazany przez niego rachunek i oczekujemy na przydział obligacji….Natomiast w przypadku kiedy emitent przeprowadza prywatną ofertę obligacji dokument jest kierowany wyłącznie do wybranych, imiennie wskazanych inwestorów. obligacje korporacyjne w

Obligacje z dyskontem

Obligacje z dyskontem

Obligacje to instrumenty dłużne, przy pomocy których przedsiębiorstwo (Emitent) zaciąga dług u nabywcy obligacji (Obligatariusza)….Wyłączny zysk z tych instrumentów stanowi zatem różnica pomiędzy ceną emisyjną, a ceną wykupu obligacji przez Emitenta. Ponieważ obligacje dyskontowe nie posiadają kuponu, dlatego ich nabywcy nie ponoszą ryzyka reinwestowania odsetek. obligacje korporacyjne w

by in / Obligacje korporacyjne
Brak opinii
Rynek obligacji korporacyjnych

Rynek obligacji korporacyjnych

Emitenci Emitentem obligacji może być spółka akcyjna, komandytowo-akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialności, a inwestorem praktycznie każdy. obligacje korporacyjne w

Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

W głównej mierze cena zależy od wartości nominalnej oraz wysokości gwarantowanych odsetek, jednak jej wahania mogą być większe bądź mniejsze w zależności od popytu/podaży na obligacje danego emitenta, a także od nastrojów giełdowych czy sytuacji gospodarczej….Rynek wtórny to rynek, na którym transakcje kupna-sprzedaży zawierane są pomiędzy samymi inwestorami bez udziału emitenta. obligacje korporacyjne w

Pozyskanie kapitału dla firmy

Pozyskanie kapitału dla firmy

Polski rynek obligacji cały czas stopniowo się rozwija, jednak daje się zauważyć znaczące zwiększenie ilości emitentów obligacji w ostatnich latach. Jest to pozytywny sygnał rynkowy, bo jak wiadomo – zwiększenie konkurencji wpływa na rynek pozytywnie. obligacje korporacyjne w

by in / Inwestowanie
Brak opinii
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

Oprocentowanie obligacji ustala emitent i może być stałe lub zmienne….Bank może także wypowiedzieć umowę i zażądać natychmiastowej spłaty, natomiast w przypadku obligacji jest to możliwe, gdy emitent określił takie prawo w warunkach emisji. obligacje korporacyjne w

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Poziom oprocentowania obligacji oferowany przez emitentów jest uzależniony m.in. od bieżącej koniunktury gospodarczej….Pewnego rodzaju narzędziem, które pozwala na dostosowywanie wysokości oprocentowania papierów do warunków rynkowych w okresie zapadalności obligacji jest stosowanie przez emitenta tzw. zmiennego oprocentowania obligacji. obligacje korporacyjne w

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Wpływ stóp procentowych na popularność obligacji korporacyjnych

Podsumowując, spadek poziomu stóp procentowych miał pozytywny oddźwięk na rynku obligacji, zarówno dla emitentów jak i inwestorów….Ze strony emitentów, ponieważ oprocentowanie obligacji, które zostało ustalone w oparciu o WIBOR spadło, tym samym mogą wypłacać inwestorom niższe kwoty odsetek – co może zachęcać ich do kolejnych emisji.

Jak kupować obligacje korporacyjne? Poradnik krok po kroku

Jak kupować obligacje korporacyjne? Poradnik krok po kroku

Analiza wybranych obligacji korporacyjnych Następnie możesz rozpocząć analizę emitentów, których obligacje korporacyjne dostępne są na rynku Catalyst. Czym się kierować podczas ich wyboru?