Obligacje z dyskontem

Zostaw opinię

W niniejszym artykule przedstawimy szczególny rodzaj obligacji korporacyjnych –  obligacje dyskontowe (tzw. obligacje zerokuponowe).

Obligacje to instrumenty dłużne, przy pomocy których przedsiębiorstwo (Emitent) zaciąga dług u nabywcy obligacji (Obligatariusza). Główną różnicę pomiędzy akcjami, a obligacjami stanowi fakt, iż nabywca obligacji nie staje się właścicielem danego przedsiębiorstwa, a jedynie nabywa prawo do otrzymywania odsetek (kuponów) od pożyczonego kapitału. Dzięki temu władze przedsiębiorstwa pozyskując kapitał w ten sposób zachowują niezmienną kontrolę nad spółką.

Występują różne rodzaje obligacji w zależności od przyjętego kryterium podziału tych instrumentów dłużnych. Dzieląc obligacje ze względu na to, kto jest ich emitentem wyróżniamy m.in. obligacje skarbowe, korporacyjne czy komunalne. Innym kryterium podziału obligacji, nawiązującym do tematu przewodniego niniejszego artykułu jest sposób wypłacania odsetek z obligacji. W tym przypadku wyróżniamy obligacje kuponowe (o stałym lub zmiennym oprocentowaniu) oraz obligacje zerokuponowe, tj. obligacje z dyskontem.

podobny artykuł:  Pozyskanie kapitału dla firmy

Obligacje dyskontowe w przeciwności do obligacji kuponowych nie są oprocentowane i nie uprawniają Obligatariusza do otrzymywania odsetek przed okresem wykupu. Obligacje zerokuponowe są emitowane z dyskontem, czyli ceną emisyjną niższą niż cena nominalna, a następnie wykupowane po ich wartości nominalnej. Zamiast wypłacanych regularnie odsetek inwestor otrzymuje jednorazową płatność w terminie zapadalności obligacji, która jest równa cenie zakupu powiększonej o dyskonto. Wyłączny zysk z tych instrumentów stanowi zatem różnica pomiędzy ceną emisyjną, a ceną wykupu obligacji przez Emitenta. Ponieważ obligacje dyskontowe nie posiadają kuponu, dlatego ich nabywcy nie ponoszą ryzyka reinwestowania odsetek.

Przykład

Przyjmując, że wartość nominalna 5-letniej obligacji zerokuponowej wynosi 1000,00 zł, a wymagana przez inwestora stopa zwrotu wynosi 8% w skali roku, jaką cenę powinien zapłacić inwestor za obligację? Ile wynosi dyskonto tej obligacji?

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

Cena obligacji:                  1000zł/(1+0,08)5 = 680,58 zł

Dyskonto:                          1000zł – 680,58zł = 319,42 zł

Odpowiedź: Dyskonto obligacji wynosi 319,42 zł. Inwestor wymagający stopy zwrotu na poziomie 8% powinien nabyć obligację po cenie  wynoszącej maksymalnie 680,58 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *