Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Zostaw opinię

Rynek giełdowy to inaczej miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży różnych instrumentów finansowych (czyli formy zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu wobec drugiego mające postać zapisu księgowego bądź papieru wartościowego). Notowania na rynku giełdowym odbywają się obecnie w systemie elektronicznym albo open outcry.

Open outcry to tradycyjny system obrotu papierami wartościowymi, który polega na zawieraniu transakcji pomiędzy osobami fizycznie obecnymi na parkiecie giełdowym. Jednym z instrumentów finansowych, które mogą być dopuszczone do obrotu na rynku giełdowym, są obligacje korporacyjne i praktyczny aspekt tego zagadnienia zostanie przedstawiony poniżej.

Na początek, bardzo ważną informacją jest to, że każde instrumenty finansowe, zanim zostaną dopuszczone do obrotu na giełdzie, muszą uzyskać pozytywną zgodę Zarządy Giełdy bądź też zostać dopuszczone na mocy regulaminu Giełdy. Aby Giełda mogła wydać pozytywną zgodę najpierw tworzy się szczegółowe analizy sytuacji finansowej emitenta: prognoz, perspektyw rozwoju, zdolności do realizacji planów inwestycyjnych. Wszystko to jest wymagane, aby móc chronić interesy każdego z uczestników obrotu giełdowego – zarówno emitentów jak i inwestorów. Warto dodać, że instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski nie potrzebują uchwały Zarządu Giełdy aby móc zostać dopuszczone do obrotu na rynek.

podobny artykuł:  Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Istnieją dwa sposoby wprowadzania obligacji czy innych instrumentów finansowych do obrotu: może to nastąpić w trybie zwykłym, czyli na podstawie wniosku emitenta bądź też w wyniku publicznej sprzedaży. W przypadku trybu zwykłego wprowadzane są papiery wartościowe na drodze uchwały, która określa dokładnie liczbę wprowadzanych papierów wartościowych, rynek i system notowań, dni sesji, sesję giełdową oraz ograniczenia i okres ich obowiązywania w przyjmowaniu zleceń na pierwszych sesjach. W momencie gdy instrumenty są wprowadzane w trybie publicznej sprzedaży, to oferta składana przez członka giełdy musi zawierać między innymi takie informacje jak: rodzaj, liczba i wartość nominalna instrumentów finansowych, a także warunki przyjmowania i realizacji zleceń oraz cenę sprzedaży.

podobny artykuł:  Gdzie można kupić obligacje korporacyjne?

Każda spółka, która chciałaby aby dane instrumenty finansowe (czyli np. akcje czy obligacje korporacyjne) zostały notowane na rynku regulowanym (czyli co za tym idzie na rynku giełdowym) zostaje przydzielona do jednego z czterech segmentów określającego wartość kapitalizacji spółki. Do pierwszego segmentu MINUS 5 należą te spółki, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro. Następny segment – 5 PLUS przeznaczony jest dla spółek, których kapitalizacja wynosi od 5 do 50 mln euro. Idąc tym tropem, do segmentu 50 PLUS należą spółki, których kapitalizacja wynosi od 50 do 250 mln euro a do segmentu 250 PLUS te których kapitalizacja przekracza 250 mln euro. W szczególnych przypadkach spółka może też trafić do subsegmentu – Listy Alertów. Dzieję się tak wtedy, kiedy spółki posiadają wartość groszową, charakteryzują się wysoką zmiennością bądź są też w stanie upadłości.

podobny artykuł:  Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Korzyści z dopuszczenia obligacji korporacyjnych do obrotu na rynku giełdowym jest wiele, zarówno dla emitentów jak i dla spółek. Znajdują się tam przedsiębiorstwa o dużej wiarygodności, które spełniają wszystkie potrzebne standardy, co jest też pewną informacją dla inwestora, który chętniej zainwestuje w obligacje takich spółek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *