Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym i pozagiełdowym

Zostaw opinię

Rynkiem regulowanym nazywamy działający w stały sposób system obrotu instrumentami finansowymi, które są dopuszczone do tego obrotu, a jego głównym celem jest zapewnienie wszystkim inwestorom równy i powszechny dostęp do informacji finansowej, a także zapewnienie jednakowych warunków nabywania i zbywania tych instrumentów.

Mówiąc prościej, jest to w pełni zorganizowany i unormowany (podlega nadzorowi) rynek, który pozwala inwestorom na bezpieczne i uczciwe zarządzanie instrumentami finansowymi. Na rynek regulowany składa się rynek giełdowy, rynek pozagiełdowy oraz towarowy rynek instrumentów finansowych (organizowany przez giełdę towarową). Obligacje korporacyjne często dopuszczane są do obrotu na jednym z tych rynków, dlatego warto byłoby przybliżyć tą tematykę.

Mianem rynku giełdowego określamy miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych (np. akcji czy obligacji). Ponadto, jest to jedna z form wtórnego rynku kapitałowego (czyli segmentu rynku finansowego, na którym odbywają się emisje średnio – i długoterminowych instrumentów finansowych). Nadzór nad rynkiem giełdowym sprawuje Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz charakteryzuje się silnym sformalizowaniem, który wynika z potrzeby ochrony interesów inwestorów. Należy także zaznaczyć, że rynek giełdowy dzieli się na podstawowy (segment, na którym dopuszczona do obrotu jest podstawowa część papierów wartościowych co skutkuje wysokim obrotem i płynnością) oraz równoległy (rozszerzenie rynku podstawowego o firmy, które nie spełniają wszystkich wymogów na pierwszym rynku).

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne krok po kroku

Nazwa rynku pozagiełdowego zrodziła się z angielskiego terminu „over the counter”, w skrócie nazywanym OTC. Jak sama nazwa wskazuje, na rynku pozagiełdowym następuje obrót papierami wartościowymi poza giełdą papierów wartościowych. Powstał po to, aby ułatwić wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy z różnych powodów nie spełniają wszystkich, dość wysokich, wymagań giełdy. Zazwyczaj dotyczy to firm, które powstały niedawno i przez to nie są jeszcze wiarygodne dla giełdy. Co istotne, ceny są negocjowane są pomiędzy poszczególnymi brokerami. W Polsce organizatorem rynku pozagiełdowego jest spółka akcyjna BondSpot S.A.

Zdecydowana większość instrumentów finansowych jest dopuszczona do obrotu na rynku giełdowym – dla spółki bardziej opłacalne jest spełnienie wymagań giełdy, ponieważ rynek ten jest bardziej stabilny i przez to przyciąga większą rzeszę inwestorów. Aczkolwiek należy pamiętać, że zostały stworzone takie rozwiązania, aby zapewnić każdej firmie dostęp do alternatywnego źródła pozyskiwania funduszy na dalszą działalność czy nowe inwestycje. Przy czym na koniec trzeba podkreślić, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że któryś z tych rynków jest lepszy czy gorsze – każdy z nich jest przeznaczony dla trochę innego uczestnika rynku i rynek pozagiełdowy jest przede wszystkim uzupełnieniem rynku giełdowego.

podobny artykuł:  System dealerów skarbowych papierów wartościowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *