Obligacje korporacyjne krok po kroku

Zostaw opinię

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające ponadto osobowość prawną, a także przez spółki komandytowo-akcyjne. Jest to ostatnimi czasy dość dynamicznie rozwijającą się forma pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorców oraz inwestowania przez inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Wprowadzanie obligacje korporacyjnych do obrotu na giełdę przebiega w trzech głównych etapach, które zostaną omówione poniżej (dotyczyć one będą oferty publicznej).

Najważniejszą czynnością w etapie pierwszym, która w ogóle zapoczątkowuje cały proces, jest podjęcie uchwały o emisji obligacji przez wyznaczony do tego organ. Co istotne, uchwała powinna kierować jak najwięcej zadań dla zarządu związanych z organizacją emisji, który następnie musi stworzyć kompetentny zespół roboczy. W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo chciałoby zapewnić sobie większą wiarygodność na rynku poprzez uzyskanie oceny ratingowej (ocena stopnia ryzyka kredytowego), powinno zgłosić się do wybranej agencji ratingowej zaraz po przyjęciu uchwały. Następne, bardzo istotne czynności to podjęcie współpracy z domem lub biurem maklerskim i przygotowanie sprawozdań finansowych, które zostaną później zbadane przez biegłego rewidenta. Chyba najbardziej trudnym i czasochłonnym zadaniem w tym etapie jest opracowanie publicznego dokumentu informacyjnego, który musi zostać złożony do Komisji i przez nią zaakceptowany.

podobny artykuł:  Pozyskanie kapitału dla firmy

Etap drugi powinien rozpocząć się od złożenia wniosku i podpisania umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację obligacji, nadanie im kodów ISIN (International Securities Identification Number) oraz CFI (Classification of Financial Instruments). Gdy już to zostanie wykonane i zatwierdzone, należałoby podpisać umowę z Animatorem Rynku. Ten etap nie powinien nastąpić później niż w dniu rozpoczęcia oferty publicznej. Kolejnymi, niemniej istotnymi zadaniami, jest podpisanie umowy z Giełdą, która będzie dotyczyć przydziału obligacji oraz przekazanie informacji o Oferującym oraz listy domów maklerskich. Etap drugi powinien zakończyć się podaniem do publicznej wiadomości ceny lub przedziału cenowego w jakim będą przyjmowane zapisy na obligacje.

podobny artykuł:  Rentowność obligacji korporacyjnych a stopa WIBOR

Etap trzeci jest ostatnim przed doprowadzeniem obligacji do obrotu na rynek. W tym czasie musi nastąpić przekazanie przez giełdę informacji o warunkach przyjmowania zleceń kupna obligacji oraz warunkach na jakich zostaną sporządzane i przekazywane zlecenia sprzedaży. Emitent musi także określić wielkość oferty oraz minimalną cenę sprzedaży. Realizacja zleceń następuję po cenie zadeklarowanej przez inwestora, który w momencie składania zlecenia nie wie jaki jest jej poziom. Kolejną, dość istotną kwestią jest złożenie wniosku do Giełdy bądź BondSpot o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu. Po uzyskaniu decyzji w tej sprawie oraz po dokonaniu kilku innych czynności (które ze względu na wprowadzający charakter artykułu nie zostały uwzględnione) może nastąpić pierwsze notowanie obligacji.

podobny artykuł:  Obligacje banków spółdzielczych

Powyższe omówienie nie obejmuje oczywiście całej, dość rozległej tematyki, wprowadzania obligacji na rynek – ma raczej za zadanie przedstawić najistotniejsze punkty tego procesu. Dobrze jest, aby przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu emisji mieć świadomość tego, jak to w praktyce wygląda i jakich obowiązków trzeba bezwzględnie dopełnić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *