Obligacje korporacyjne czy lokata

Zostaw opinię

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, gdzie emitentem jest dana spółka, a obligatariuszem inwestor. Podobne jest działanie lokat bankowych (inaczej depozytów bankowych), gdzie klient banku wpłaca na lokatę określoną sumę pieniędzy, a pod koniec umowy dostaję jej zwrot powiększony o określone odsetki. Dlatego warto porównać te dwie formy inwestycji i zastanowić się nad tym, która może być korzystniejsza dla indywidualnego inwestora.

Na samym początku należy przeanalizować najważniejszy punkt dla każdego inwestora, czyli potencjalny zysk. Oprocentowanie w lokatach jest zasadniczo niskie, zbliżone do wysokości oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym, czyli do stawki WIBOR. W przypadku lokat możemy też mówić głównie o oprocentowaniu stałym. Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR powiększonej dodatkowo o kilka punktów procentowych marży, czyli można uznać je za stosunkowo wysokie. W przeciwieństwie do lokat, tu przeważa oprocentowanie zmienne, które jest uzależnione od poziomu rynkowych stóp procentowych.

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Okres trwania inwestycji w lokaty może trwać od jednego dnia do kilku lat, a obligacji od jednego roku do trzech lat (wyjątkiem jest tu handlowanie obligacjami na rynku wtórnym Catalyst). Pieniądze na lokatę wpłaca się w banku, a obligacje korporacyjne można kupić w domu maklerskim, na rynku Catalyst bądź skorzystać z pomocy Autoryzowanych Doradców Catalyst.

Zarówno, w jednym jak i w drugim przypadku, można mówić o pewnym stopniu ryzyka, aczkolwiek należy przyznać, że jeśli chodzi o lokaty jest ono niskie, ponieważ w przypadku upadłości banku istnieje zabezpieczenie z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – tylko, że może ono wystąpić z opóźnieniem i na dodatek bez odsetek oraz wyłącznie do kwoty 100 000 euro. Ryzyko inwestycji w obligacje korporacyjne występuje zazwyczaj w stopniu umiarkowanym. Jest większa szansa na upadłość przedsiębiorstwa niż banku. Jednak ryzyko to wpływa również na to, że oprocentowanie inwestycji jest wyższe niż w przypadku lokat. Obligacje mogą być niezabezpieczone, zabezpieczone częściowe lub w sposób pełny, między innymi za pomocą hipoteki, gwarancji, zestawu rejestrowego, poręczenia czy cesji wierzytelności.

podobny artykuł:  Obligacja kuponowa a zerokuponowa – różnice

Dla inwestora istotne są też kwestie formalne związane z inwestowaniem. Od klienta banku nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, wystarczy porównać oferty lokat, gdyż pracownicy konkretnego już banku pomogą wypełnić wszystkie dokumenty. W przypadku obligacji kwestia ta jest bardziej skomplikowana, szczególnie na rynku pierwotnym, gdzie należy wykonać kilku etapów. Uproszczona procedura występuje na rynku wtórnym Catalyst, aczkolwiek nadal trzeba orientować się w pewnych prawidłowościach. Chociaż inwestor, który nie zna się na zawiłościach kupna i sprzedaży obligacji może skorzystać z dwóch dróg: funduszy inwestycyjnych lub skierować się do wspomnianego wyżej Autoryzowanego Doradcy Catalyst. W obu przypadkach profesjonaliści doradzą wybór obligacji oraz będą kierowali przebiegiem inwestycji.

podobny artykuł:  Rentowność obligacji skarbowych

Obligacje korporacyjne stanowią alternatywę dla lokat bankowych. Co prawda, ryzyko jakie należy podjąć jest większe, aczkolwiek wiąże się to z wyższym oprocentowaniem, a co za tym idzie wyższym zyskiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *