Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

Zostaw opinię

Papierami wartościowymi są wszystkie instrumenty finansowe, których charakter jest inny niż pieniężny, czyli mogą to być akcje, obligacje, weksle, czeki, bony, certyfikaty finansowe i inne.

Interesujące są szczególnie obligacje, czyli dłużne papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent zobowiązuje się do spłaty świadczenia wobec wierzyciela, czyli w tym przypadku obligatariusza (mówiąc prościej – inwestora). Jest to swego rodzaju forma pożyczki, gdzie pożyczkobiorcą jest emitent a pożyczkodawcą inwestor. Obligacje dzieli się na trzy typy: obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów, obligacje komunalne (inaczej zwane obligacjami municypalnymi) emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną (spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialności).

podobny artykuł:  Ryzyko inwestycyjne obligacji korporacyjnych

Obligacje, szczególnie papiery dłużne przedsiębiorstw, to tylko jedna z wielu możliwości inwestowania, dlatego też warto byłoby się przyjrzeć pokrótce innym papierom wartościowym, ponieważ może to stanowić pewne urozmaicenie dla inwestora i zapewnienie sobie większej płynności finansowej.

Akcje są chyba obecnie najbardziej popularnymi papierami wartościowymi, które zaliczamy do grupy papierów udziałowych. Oznacza to, że posiadacz akcji ma prawo do współwłasności spółki, która te akcje wyemitowała. Inwestor w momencie kupna akcji staje się ich akcjonariuszem co daje mu prawa majątkowe (udział w zyskach spółki) oraz korporacyjne (możliwość podejmowania decyzji dotyczących zarządzania spółką). Warto zaznaczyć również, że akcje są papierami dającymi zmienny dochód (w przypadku obligacji dochód jest zazwyczaj stały).

Weksel to papiery wartościowe o ściśle określonej formie, w którym osoba bądź jednostka wystawiająca weksel bezwarunkowo zobowiązuje się, że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty pewnej sumy pieniężnej bądź też sam dokona spłaty tej sumy. Weksle dzielimy na imienne lub na zlecenie.

podobny artykuł:  Jak wyrejestrować się z Krajowego Rejestru Dłużników? 3 porady dla zadłużonych

Czek jest dość popularną formą dokumentu, w którym osoba wystawiająca go zleca bankowi wypłacenie określonej sumy pieniężnej okazicielowi. Co ciekawe, bardzo duża część osób nie zdaję sobie sprawy z tego, że jest to papier wartościowy.

Bony skarbowe to jeden z podstawowych instrumentów rynku pieniężnego i jest to krótkoterminowy papier dłużny emitowany przez rząd. Jest szczególnie atrakcyjny dlatego, że posiada zerowy stopień ryzyka związany również z niskim oprocentowaniem.

Listy zastawne to papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne w celu refinansowania ich działalności. Dzielą się na dwie podstawowe grupy: hipoteczne oraz publiczne. Każdy z tych rodzajów może być również wystawiony na imiennie wskazany podmiot bądź na okaziciela.

podobny artykuł:  Jak kupować obligacje korporacyjne? Poradnik krok po kroku

Certyfikatem inwestycyjnym nazywamy dokument stwierdzający tytuł uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Natomiast listy przewozowy (inaczej konosament) to papier wartościowy, który reprezentuje towar, na który go wystawiono i stanowi przedmiot transakcji handlowych.

Obligacje korporacyjne to bardzo interesująca forma inwestycji, ponieważ charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka (aczkolwiek nie jest to regułą). Warto jest jednak wiedzieć jakie są inne możliwości inwestowania w papiery wartościowe, aby urozmaicić swój portfel inwestycyjny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *