Jak zawiesić działalność gospodarczą? Jak się do tego zabrać i gdzie złożyć dokumenty?

Zostaw opinię

Wydawałoby się że prowadzenie własnego biznesu, to zajęcie które zagwarantuje stały przypływ satysfakcjonujących dochodów. Niestety, rzeczywistość bywa bardzo brutalna i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa, nie przynosi dochodów. Polskie prawo pozwala wtedy na pewne udogodnienia czyli tymczasowe zawieszenie działalności. Na czym to polega i jak się do tego zabrać, przedstawiamy w poniższym artykule.

1. Przyczyny zawieszenia działalności gospodarczej

W większości przypadków główną tego przyczyną jest utrata płynności
finansowej czyli innymi słowy brak środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Częstymi powodami zawieszenia działalności jest również sezonowość prowadzonego biznesu, brak zleceń, choroby właścicieli, wyjazdy za granicę czy inne zdarzenia losowe których nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Korzyści płynące z zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy ponieważ przysługują mu w tym okresie różnorodne ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje wówczas opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz nie musi składać deklaracji VAT.

Zostaje on również wyrejestrowany z ZUS a co za tym idzie, brak konieczności opłacania składek. Nie można jednak zapominać o tym, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne, przedsiębiorca traci prawo do świadczeń zdrowotnych. Wówczas warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny.

podobny artykuł:  Karta Dużej Rodziny - dla kogo, jakie korzyści?

Waży jest również fakt, że okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

3. Kto może zawiesić działalność gospodarczą i na jak długo?

Wbrew pozorom, nie każdy przedsiębiorca ma taką możliwość. Aby móc z niej skorzystać, należy spełnić szereg określonych ustawowo wymagań czyli:

  • Przede wszystkim zawiesić działalność może tylko i wyłącznie przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność, a więc nie zatrudnia pracowników. Dotyczy to również osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym ponieważ według prawa, nadal są pracownikami,
  • Forma zatrudnienia pracownika decyduje o tym, czy przedsiębiorca może zawiesić działalność. Osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy tzn. umowa agencyjna, umowa o dzieło, umowa zlecenia nie są traktowani w świetle prawa jako pracownicy,
  • W przypadku wspólników spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich zawieszenie działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników jest skuteczne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie ono dokonane także przez pozostałych wspólników.
podobny artykuł:  Kasa fiskalna online czy zwykła kasa fiskalna? Jakie różnice? Kto musi mieć kasę fiskalną online?

mężczyzna siedzący przy biurku

4. Jak dokonuje się zawieszenia działalności i gdzie się zgłosić?

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji i aby dotyczył zawieszenia, należy zaznaczyć x w rubryce 01.3. W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych, ma również obowiązek wypełnienia załącznika CEIDG-SC.

Szczególnie należy uważać na daty wskazane we wnioskach, ponieważ data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Wniosek należy wypełnić na maszynie lub odręcznie drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń. Przedsiębiorca ma kilka możliwości na złożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Można to zrobić:

  • osobiście w Urzędzie Gminy,
  • przez pełnomocnika(należy pamiętać o opłacie za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Od opłat zwolnione jest tylko pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu czyli rodzicom, dziadkom lub zstępnemu – dzieciom, wnukom,
  • listownie, – należy notarialnie poświadczyć podpis, a dokument go poświadczający dołączyć do wniosku,
  • elektronicznie – przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek oraz czas jego złożenia.

Wnioskodawca składając wniosek bezpośrednio w urzędzie gminy musi posiadać dowód osobisty do wglądu. Przy wniosku w postaci elektronicznej dostarczenie dokumentu tożsamości nie jest wymagane.

Jeśli okaże się, że wniosek o wpis do CEIDG został błędnie wypełniony, wnioskodawca zostanie poproszony o skorygowanie błędnych informacji lub uzupełnienie brakujących danych. Gdy wniosek został złożony on-line, wówczas system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku. Jeśli natomiast został złożony w urzędzie gminy, wnioskodawca w terminie 7 dni od wezwania ma obowiązek stawienia osobistego w celu poprawienia wniosku.

Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego wniosku organ ewidencyjny, wydaje kopię wniosku z potwierdzoną datą oraz z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. Dodatkowo w ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu, urząd gminy ma obowiązek przesłania danych z wniosku wraz z jego oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *