Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

Zostaw opinię

Rynek wtórny to rynek, na którym transakcje kupna-sprzedaży zawierane są pomiędzy samymi inwestorami bez udziału emitenta. Jeżeli nabywca obligacji na rynku pierwotnym w razie nagłej potrzeby posiadania gotówki pragnie pozbyć się swoich obligacji może zrobić to zasadniczo na dwa sposoby.

W pierwszym przypadku, jeżeli obligacje nie były przedmiotem wprowadzenia do alternatywnego systemu na rynku Catalyst można je sprzedać w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej. W celu zatwierdzenia transakcji i dokonania zmian w rejestrze nabywców obligacji należy wraz z kupującym udać się do domu maklerskiego i przedstawić umowę sprzedaży wraz z potwierdzeniem zakupu. Jeżeli umowa sprzedaży była zawarta notarialnie, wówczas w biurze maklerskim może stawić się sam kupujący.

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Jeżeli natomiast obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst transakcje są dokonywane w systemie giełdowym poprzez nasz rachunek maklerski – składamy zlecenie, które broker realizuje. Notowania dłużnych instrumentów finansowych odbywają się w systemie UTP w następujących godzinach:

8:30 – 9:00 Faza przed otwarciem
9:00 Otwarcie
9:00 – 16:50 Faza notowań ciągłych
16:50 – 17:00 Faza przed zamknięciem
17:00 Zamknięcie
17:00 – 17:05 Faza przed otwarciem

Zlecenia maklerskie mogą być składane w fazach: przed otwarciem, przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych, natomiast realizacji podlegają w fazie otwarcia, zamknięcia oraz notowań ciągłych. W fazach otwarcia i zamknięcia następuje określenie kursu otwarcia/zamknięcia oraz realizacja zleceń i zawarcie transakcji spełniających warunki realizacji po cenie otwarcia/zamknięcia. W fazie notowań ciągłych zlecenia są realizowane zgodnie z priorytetem ceny, a następnie z priorytetem czasu przyjęcia do arkusza zleceń.

podobny artykuł:  Obligacje korporacyjne na rynku pozagiełdowym

Transakcje zawarte na Catalyst są ewidencjonowane i rozliczane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który gwarantuje bezpieczeństwo transakcji. Rozliczenie transakcji w KDPW trwa dwa dni robocze, i w takim czasie po dokonaniu transakcji sprzedaży środki finansowe znajdą się na naszym rachunku.

Na rynku wtórnym ceny obligacji kształtują się zgodnie z zasadami rynkowymi. W głównej mierze cena zależy od wartości nominalnej oraz wysokości gwarantowanych odsetek, jednak jej wahania mogą być większe bądź mniejsze w zależności od popytu/podaży na obligacje danego emitenta, a także od nastrojów giełdowych czy sytuacji gospodarczej. Mimo wszystko wahania cen na rynku obligacji jest dużo mniejsze niż wahania cen akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *