Temat: papiery wartościowe

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

…czyli dłużne papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent zobowiązuje się do spłaty świadczenia wobec wierzyciela, czyli w tym przypadku obligatariusza (mówiąc prościej – inwestora). Jest to swego rodzaju…