Temat: obligacje korporacyjne

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne czy akcje?

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw, których emitentem jest spółka kapitałowa, natomiast akcje to papiery wartościowe, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Są to również…

by in / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw emitowane w celu pozyskania kapitału na dalsze prowadzenie działalności. Obligacje korporacyjne można kupić na rynku pierwotnym albo wtórnym i są dostępne w…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Gdzie kupić obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne to papiery dłużne przedsiębiorstw emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (osoby zakupującej obligacje) i zobowiązuje się do spłaty określonych świadczeń wobec niego….

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

Obligacje korporacyjne a inne papiery wartościowe

…municypalnymi) emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną (spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialności). Obligacje, szczególnie papiery dłużne przedsiębiorstw, to tylko…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne czy kredyt

Obligacje korporacyjne to stosunkowo nowa forma pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw. Polega na emisji dłużnych papierów wartościowych na rynku pierwotnym bądź wtórnym (Catalyst) w ofercie publicznej lub prywatnej. Ze względu…

by in / Obligacje
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne czy lokata

Obligacje korporacyjne czy lokata

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw, gdzie emitentem jest dana spółka, a obligatariuszem inwestor. Podobne jest działanie lokat bankowych (inaczej depozytów bankowych), gdzie klient banku wpłaca na lokatę…

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

Jak kupić obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym?

…emisji. Dokonanie zakupu obligacji wiąże się z koniecznością posiadania rachunku maklerskiego, na którym pojawią się nasze obligacje oraz będą na niego wpływać wszystkie należne nam świadczenia pieniężne z tytułu posiadanych…

by in / Inwestowanie / Obligacje korporacyjne
No peoples think this is good
Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

Jak sprzedać obligacje korporacyjne na rynku wtórnym?

…pozbyć się swoich obligacji może zrobić to zasadniczo na dwa sposoby. W pierwszym przypadku, jeżeli obligacje nie były przedmiotem wprowadzenia do alternatywnego systemu na rynku Catalyst można je sprzedać w…

by in / Obligacje korporacyjne
2oceniony jako przydatny
Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

Obligacje korporacyjne na rynku giełdowym

…fizycznie obecnymi na parkiecie giełdowym. Jednym z instrumentów finansowych, które mogą być dopuszczone do obrotu na rynku giełdowym, są obligacje korporacyjne i praktyczny aspekt tego zagadnienia zostanie przedstawiony poniżej. Na…

by in / Inwestowanie
No peoples think this is good
Obligacje korporacyjne krok po kroku

Obligacje korporacyjne krok po kroku

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające ponadto osobowość prawną, a także przez spółki komandytowo-akcyjne. Jest to ostatnimi czasy dość dynamicznie…